't Carillon

Ongecategoriseerd

Schooltijden t/m schooljaar 2018-2019

maandag, dinsdag, donderdag 08.30-11.45u 13.00-15.00u
woensdag 08.30-12.15u
vrijdag groep 1-2 08.30-11.45u middag vrij
vrijdag groep 3-8 08.30-11.45u 13.00-15.00u
     


Schooltijden m.i.v. schooljaar 2019-2020

Wij hanteren vanaf het schooljaar 2019-2020 een continurooster, met een pauze van een half uur tussen de middag.

De schooltijden zijn voor alle groepen:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 08.30-14.30u
woensdag 08.30-12.00u

 

 

 

 


Veiligheid en structuur

Kinderen dienen zich in de eerste plaats prettig te voelen op school. Zin hebben om naar school te gaan is hierbij voor ons het uitgangspunt. Daarom is het ook zo belangrijk dat kinderen weten dat ze er mogen zijn. Dat gevoel moet tot uitdrukking komen in de goede sfeer die op onze school heerst. Leerkrachten nemen de kinderen serieus en doen hun best ieder kind afzonderlijk te begrijpen. Dat is ook wat van de kinderen onderling wordt verwacht. Vanuit het begrip voor elkaar en het onderlinge respect ontstaat een prettige leeromgeving.

Basisschool ‘t Carillon gebruikt de methode “Goed Gedaan” om met elkaar aan een prettige leeromgeving te werken. Daarnaast werken wij met “Zien”, een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie. In de groepen 6, 7 en 8 nemen we ieder schooljaar een digitale enquête af rondom een aantal aspecten die te maken hebben met de sociale veiligheidsbeleving bij ons op school. De uitslag van deze enquête geeft ons extra inzicht in bijv. pestgedrag in de groepen. Op basis van deze uitslag kijken wij of extra interventies binnen groepen noodzakelijk zijn.

Leerlingen mogen in deze enquête de school een cijfer geven als het gaat om de veiligheidsbeleving. In het schooljaar 2018-2019 kregen wij een mooie 8.4 van onze leerlingen!

Ook zijn duidelijke regels opgesteld en afspraken gemaakt met elkaar. Die worden niet alleen vóór kinderen maar ook mét kinderen opgesteld. Deze regels en afspraken worden aan het begin van het schooljaar vastgesteld samen met de kinderen in de groep. Deze regels hangen het hele schooljaar duidelijk zichtbaar in alle groepen. Duidelijke regels en afspraken maken het makkelijker om prettig met elkaar te werken, te leren, te leven…

In de groepen 5 en 6 worden in het schooljaar 2018-2019 extra lessen rondom sociale vaardigheid en weerbaarheid aangeboden. De leerlingen in de groepen 5 krijgen de “Rots en Water training” . In de groepen 6 wordt het programma “ Kom op voor jezelf” aangeboden.

In onderstaand protocol kunt u zien wie er op ‘t Carillon en binnen het bestuur van De Groeiling betrokken zijn bij het uitvoeren van het veiligheidsbeleid. Hierin kunt u ook lezen welke documenten er binnen de school en het bestuur zijn opgesteld rondom dit onderwerp en waar deze te vinden zijn.

download hier het veiligheidsplan

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van de stichting is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt.

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.

Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar weinig invloed op. Wij vragen aan ouders om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en dit vooraf met ons af te stemmen.

Jaarlijks bepalen we in mei/juni met elkaar op welke punten we het komend schooljaar de nadruk leggen. Dit hangt nauw samen met de voortgang van ons schoolplan, de evaluatie van het voorgaande jaar (jaarverslag) en de eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Hieronder kunt u de evaluatie van het schooljaar 2017-2018 inzien en bekijken wat ons jaarplan is voor het schooljaar 2018-2019

Jaarplan 2018-2019

jaarplan 2017-2018 evaluatie

Hier vindt u  meer informatie over het ouderportaal dat wij vanaf 17 januari 2017, gefaseerd, open zullen gaan zetten voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen.

 

Handleiding ouderportaal

Toelichting ouderportaal